Make your own free website on Tripod.com
logo1.gif (3769 bytes)
ประวัติพุทธศาสนา การปกครองสงฆ สมณศักดิ์-พัศยศ พุทธรูปปางสำคัญ โชคชตาราศ

พุทธศาสนสุภาษิตบาลี-ไทย-อังกฤษ      

ประเพณี-วันสำคัญ สมาธิภาวนา
เลือกหมวดสุภาษิต
หมวดความไม่ประมาท
หมวดตน
หมวดบุญ-บาป
หมวดความสุข
หมวดความโกรธ
หมวดมลทิน
หมวดความรัก
หมวดคนพาล-บัณฑิต
หมวดกิเลส-ตัณหา
หมวดเบ็ดเตล็ด

คอลัมส์ Hot fire.gif (6156 bytes)

ศาสนากับสังคม
หลังกำแพงวัด
ศาสนากับเพศศึกษา

cameraflash.gif (2611 bytes) ข่าว - การสื่อสาร

ส่งเพจเจอร์  142 152 162 1144 1188 1500 มือถือ GSM900 1800 ส่งเพจได้ยาวไม่จำกัด SIAMPAGE PPA Sabye
 Newspaper ไทยรัฐ เดลินิวส์ ในเครือมติชน The Nation กรุงเทพธุรกิจ Bangkok Post
ผู้จัดการ    ไทยโพสต์  เส้นทางเศรษฐกิจ

odorokiz.gif (1069 bytes) สาระน่ารู้

แผนที่กรุงเทพ
แผนที่ทางด่วน
แผนที่รถไฟฟ้า BTS
ภาพถ่ายการจราจรสดๆ
ตารางรถไฟ
สคูลเน็ต
ด.เด็ก เวบเด็กไทย
ห้องสมุดกฎหมาย
ห้องสมุด E-LIB
ห้องสมุดวิทยพัฒน์

ปุจฉา-วิสัชชนา

ประสบการณ์ที่เกี่ยวเรื่องผี ๆ
คุณคิดอย่างไรถ้าจะให้คนไทยเลิกบุหรี่


     วันนี้

หมวดเบ็ดเตล็ด [ Miscellanoeus]


1.          มตฺตาสุขปริจฺจาคา         ปสฺเส เจ วิปุลํ สุขํ
            จเช มตฺตาสุขํ ธีโร          สมฺปสฺสํ วิปุลํ สุขํ ฯ

             ถ้าเห็นว่าจะได้สุขอันยิ่งใหญ่ด้วยการสละสุขเล็ก ๆ น้อย ๆ
             นักปราชญ์ก็ควรสละสุขเล็กน้อย เพื่อเห็นแก่สุขอันยิ่งใหญ่ .
            
             If by giving up a slight happiness
             One may behold a greater one
             Let the wise man renounce the lesser
             Having regard to the greater

2.          ปรทุกฺขปูปธาเนน            โย อตฺตโน   สุขมิจฺฉติ
              เวรสํสคฺคสํสฏฺโฐ             เวรา   โส น ปริมุจฺจติ ฯ

               ผู้ใดปรารถนาความสุขเพื่อตน โดยการก่อทุกข์ให้คนอื่น
                ผู้นั้นมักเกี่ยวกันด้วยเวรไม่รู้สิ้น ไม่มีทางพ้นจากเวรไปได้
       
               Whosoever wishes his own happiness
               Yet inflicts suffering on others
               He is not free froom hatred
               Entangled in the tangles fof anger

3.            ยํ หิ กิจฺจํ ตทปวิทฺธํ         อกิจฺจํ ปน กยิรติ
               อุนฺนฬานํ ปมตฺตานํ         เตสํ วฑฺฒนฺติ อาสวา ฯ

               สิ่งที่ควรทำไม่ทำ   กลับทำสิ่งที่ไม่ควรทำ
               อาสวะย่อมเจริญแก่พวกเขา ผู้ถือตัวและประมาทอยู่.

               What ought ot be done is left undone
               What ought not to be done is done
               For those who are naughty and heedless
               Corruptions greatly progress.

4.            สทฺโธ   สีเลน  สมฺปนฺโน          ยโสโภคสมปฺปิโต
               ยํ   ยํ ปเทสํ  ภชติ                   ตตฺถ   ตตฺเถว  ปูชิโต ฯ

               ผู้มีศรัทธา สมบูรณ์ด้วยศีล
               เพียบพร้อมไปด้วยเกียรติยศและเงินทอง
               ไปที่ไหน ๆ ก็ได้รับความนับถือในที่นั้น ๆ .

               He who is full of faith and virtue
               Possessed of repute and wealth
               He is honoured everywhere
               In   whatever land he travels

5.            ทูเร   สนฺโต  ปกาเสนฺติ         หิมวนฺโต  ว ปพฺพโต
                อสนฺเตตฺถ   น ทิสฺสนฺติ          รตฺติขิตฺตา ยถา สรา ฯ

                คนดีย่อมปรากฎเด่น เหมือนภูเขาหิมพานต์
                คนไม่ดีถึงอยู่ใกล้ ก็ไม่ปรากฎ เหมือนลูกศรที่ยิงในกลางคืน .

                The good shine from far away
                 Just as the Himalayan peaks
                 The wicked are not seen,though near
                 Just as an arrow shot at night.

6.              อหํ นาโคว  สงฺคาเม          จาปาโต  ปติตํ  สรํ
                 อติวากฺยํ   ติติกฺขิสฺสํ          ทุสฺสีโล  หิ พหุชฺชโน ฯ

                 เราจักอดทนต่อคำเสียดสีของคนอื่น เหมือนช้างในสมามรบ
                 ทนลูกศรที่ปล่อยอกไปจากคันธนู เพราะว่าคนโดยมาก ไม่มีศีล.

                  As an elephant in the battle field
                 Withstands the arrow shot from a bow
                 Even so will I endure abuse
                 For people's conduct is mostly low.

7.               ทนฺตํ    นยนฺติ  สมีติ             ทนฺตํ   ราชาภิรูหติ
                  ทนฺโต   เสฏฺโฐ  มนุสฺเสสุ     โยติวากฺยํ  ติติกฺขติ ฯ

                  ช้างที่ฝึกแล้วเขาไปสู่ที่ชุมนุม ช้างที่ฝึกดีแล้วพระราชาทรงขึ้น
                  ในบรรดามนุษย์ ผู้ที่ฝึกฝนตนได้ รุ้จักอดทนต่อคำล่วงเกิน เป็นผู้ประเสริฐที่สุด .
  
                  The tamed elephant is led to crowds
                  The tamed do the kings mount
                  The well-tamed is best among men
                  Who endures abuse.

8.                เอกสฺส     จริตํ   เสยฺโย
                  นตฺถิ พาลา  สหายตา
                  เอโก จเร  น จ ปาปานํ กยิรา
                  อปฺโปสฺสุโก   มาตงฺครญฺเญว   นาโค ฯ

                  เที่ยวไปคนเดียวดีกว่า ความเป็นเพื่อนไม่มีในคนพาล
                  ควรเที่ยวไปคนเดียว และไม่ควรทำบาป
                  ไม่ต้องดิ้นนขวนขวายมาก เหมือนช้างตัวเดียวเที่ยวไปในป่า .

                  Better is it to fare alone
                  There is no friendship with a fool
                  Fare alone and commit no sin
                  Being carefree as an elephant in the wids .

9.               สุขา   มตฺเตยฺตา  โลเก        อโถ เปตฺเตยฺยตา   สุขา
                 สุขา   สามญฺญตา  โลเก      อโถ   พฺรหฺมญฺญตา  สุขา ฯ

                  ปฎิบัติดีต่อมารดาเกิดความสุข    ปฎิบัติดีต่อบิดาเกิดความสุข
                  ปฎิบัติดีต่อสมณะก็เกิดความสุข   ปฎิบัติดีต่อผู้ประเสริฐก็เป็นสุข .

                  Happy is it to honour mother
                   Happy is it to honour father
                  Happy is it to honour ascetics
                  Happy is it to honour the Noble Ones .

10.             สุขํ   ยาว  ขรา สีลํ            สุขา   สทฺธา  ปติฏฐิตา
                   สุโข   ปญฺญาปฎิลาโภ     ปาปานํ   อกรณํ  สุขํ ฯ

                  ศีลทำให้เกิดสุข   ตราบเท่าชรา   ศรัทธาที่ตั้งมั่นแล้วก่อให้เกิดสุข
                  ปัญญาได้มาแล้วก่อให้เกิดสุข   การไม่ทำบาปทั้งหลายก่อให้เกิดสุข .

                  Happy   is virtue until old age
                  Happy is faith that firmly stands
                  Happy is it ot gain insight
                  Happy   is it to commit no sin .