Make your own free website on Tripod.com
logo1.gif (3769 bytes)
ประวัติพุทธศาสนา การปกครองสงฆ สมณศักดิ์-พัศยศ พุทธรูปปางสำคัญ โชคชตาราศ

พุทธศาสนสุภาษิตบาลี-ไทย-อังกฤษ      

ประเพณี-วันสำคัญ สมาธิภาวนา
เลือกหมวดสุภาษิต
หมวดความไม่ประมาท
หมวดตน
หมวดบุญ-บาป
หมวดความสุข
หมวดความโกรธ
หมวดมลทิน
หมวดความรัก
หมวดคนพาล-บัณฑิต
หมวดกิเลส-ตัณหา
หมวดเบ็ดเตล็ด

คอลัมส์ Hot fire.gif (6156 bytes)

ศาสนากับสังคม
หลังกำแพงวัด
ศาสนากับเพศศึกษา

cameraflash.gif (2611 bytes) ข่าว - การสื่อสาร

ส่งเพจเจอร์  142 152 162 1144 1188 1500 มือถือ GSM900 1800 ส่งเพจได้ยาวไม่จำกัด SIAMPAGE PPA Sabye
 Newspaper ไทยรัฐ เดลินิวส์ ในเครือมติชน The Nation กรุงเทพธุรกิจ Bangkok Post
ผู้จัดการ    ไทยโพสต์  เส้นทางเศรษฐกิจ

odorokiz.gif (1069 bytes) สาระน่ารู้

แผนที่กรุงเทพ
แผนที่ทางด่วน
แผนที่รถไฟฟ้า BTS
ภาพถ่ายการจราจรสดๆ
ตารางรถไฟ
สคูลเน็ต
ด.เด็ก เวบเด็กไทย
ห้องสมุดกฎหมาย
ห้องสมุด E-LIB
ห้องสมุดวิทยพัฒน์

ปุจฉา-วิสัชชนา

ประสบการณ์ที่เกี่ยวเรื่องผี ๆ
คุณคิดอย่างไรถ้าจะให้คนไทยเลิกบุหรี่
     วันนี้

jlgbook.gif (10955 bytes)
หมวดตน ( The self )


1.     อตฺตานญฺจ   ปิยํ   ชญฺญา     รกฺเขยฺย  นํ   สุรกฺขิตํ
        ติณฺณมญฺญตรํ    ยามํ           ปฎิชคฺเคยฺย   ปณฺฑิโต ฯ

        ถ้ารู้ว่าตนเป็นที่รัก    พึงรักษาตนไว้ให้ดี
        บัณฑิตควรประคับประคองตนไว้ ไม่ทั้งสามวัยก็วัยใดวัยหนึ่ง .

        If one holds oneself dear
        One should protect oneself well
        During any of the three wathes [of life]
        The wise should keep vigil.

2.     อตฺตานเมว    ปฐมํ              ปฏิรูเป   นิเวสเย
        อถญฺญมนุสาเสยฺย               น  กิลิสฺเสยฺย  ปณฺฑิโต ฯ

         คนที่จะสอนคนอื่น  ตัวเองควรทำให้ดีก่อน
         คนฉลาดทำได้อย่างนี้  จึงไม่เกิดความเสื่อมเสียแก่ตนเอง .

        One should first  establish  oneself
        In  what is proper,
        And them instruct others.
        A wise man  who acts in this way
        Shall never get defiled.

3.      อตฺตานญฺจ   ตถา  กยิรา            ยถญฺญมนุสาสติ
         สุทนฺโต วต  ทเมถ                     อตฺตา  หิ  กิร  ทุทฺทโม ฯ

        คนเราสอนคนอื่นอย่างใด    ตัวเองควรทำได้อย่างนั้น
        ให้เราฝึกตนเองให้ดีเสียก่อน   แล้วค่อยไปสอนคนอื่น .
        เพราะว่า ตัวเราเองฝึกยากยิ่งนัก

        As he instructs others
        He should himself act
        Himself  fully controlled
        He should  control  others
        Difficult  indeed is to control oneself.

4.     อตฺตา หิ อตฺตโน  นาโถ       โก หิ นาโถ  ปโร   สิยา
        อตฺตนา  หิ   สุทนฺเตน           นาถํ  ลภติ   ทุลฺลภํ ฯ

        ตนแล เป็นที่พึ่งของตนเอง   คนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้
        คนที่ฝึกฝนตนเองดีแล้ว   ย่อมได้ที่พึ่งที่ได้แสนยาก .

        Oneself ideeed is master of oneself
        Who  else could other master be ?
        With oneself perfectly  trained
        One obtains a refuge hard to gain.

5.     อตฺตนาว  กตํ  ปาปํ            อตฺรชํ  อตฺตสมฺภวํ
        อภิมตฺถติ   ทุมฺเมธํ            วชิรํวมฺหยํ   มณึ ฯ

        ความชั่วที่ตนเองทำ ที่เกิดขึ้นใจตนเอง และตนเองเป็นต้นเหตุ
        ย่อมทำลายคนโง่ให้ย่อยยับไป  เหมือนเพชรทำลายแก้วมณี

        The evil, done by oneself
        Self-begotten and self-produced,
        Crushes the witless one
        As the dianond grinds a hard  gem.

6.     ยสฺส  อจฺจนฺตทุสฺสีลฺยํ            มาลุวา   สาลมิโวตฺถตํ
        กโรติ  โส  ตถตฺตานํ              ยถา  นํ  อิจฺฉติ  ทิโส ฯ

        คนไม่มีศีล  ก็เหมือนกับต้นไม้ที่เถาวัลย์ขึ้นจนรก
        เขาทำตัวเองให้วอดวายเอง   ไม่ต้องรอให้ศัตรูมาคอยทำลาย

        An  exceedingly corrupted man is like
        A  creeper strangling  a tree
        Surely  he does unto  himself
        What his enemy would wish  for him.

7.      สุกรานิ    อสาธูนิ           อตฺตโน  อหิตานิ  จ
         ยํ เว หิตญจ สาธุญฺจ       ตํ  เว  ปรมทุกฺกรํ ฯ

        กรรมไม่ดีและไม่มีประโยชน์แก่ตน มักทำง่าย
        ส่วนกรรมดีและมีประโยชน์   ทำได้ยากยิ่ง.

        Easy to do are those karmas
        Which are bad and not benefitting oneself
        But those which are good and beneficial
        Are  dificutl  indeed to be performed.

8.     โย  สาสนํ  อรหตํ                 อริยานํ   ธมฺมชีวินํ
         ปฎิกฺโกสติ   ทุมฺเมโธ          ทิฏฺฐึ   นิสฺสาย ปาปิกํ
         ผลานิ   กณฺฏกสฺเสว             อตฺตฆญฺญาย   ผลฺลติ ฯ

         คนทรามปัญญา   มีความเห็นผิด ติเตียนคำสอนของเหล่าพระอริยะ
         ผู้เป็นอรหันต์   ผู้มีชีวิตอยู่โดยธรรม เขาย่อมเกิดมาเพื่อฆ่าตัวเขาเอง
         เหมือนขุยไผ่ ฆ่าต้นไผ่ฉะนั้น .

         Whoso  on  account of   false  views
         Scorns the teaching of the Noble Ones
         The Worhty and Righteous Ones
         He, the foolish  man, destroys himself
         Like the  bamboo, seeding, finds its end.

9.      อตฺตนาว  กตํ  ปาปํ           อตฺตนา   สงฺกิลิสฺสติ
         อตฺตนา  อกตํ ปาปํ            อตฺตนาว   วิสุชฺฌติ
         สุทธิ   อสุทฺธิ ปจฺจตฺตํ          นาญโญ  อญฺญํ   วิโสธเย ฯ

         คนเราทำบาปเองก็เศร้าหมองเอง   ไม่ทำบาปก็บริสุทธิ์ด้วยตนเอง
         ความบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์เป็นของมีอยู่เฉพาะตน
         คนอื่นจะทำให้คนอื่นบริสุทธิ์ เป็นไปไม่ได้ .

         By  oneself is evil don?
         By  oneself does one get defiled
         By  oneself is evil left undone
         By  oneself is one purified
         Purity  or impurity  depends on oneself
         No one can purity  another .

10.    อตฺตทตฺถํ   ปรตฺเถน        พหุนาปิ  น หาปเย
          อตฺตทตฺถมฺภิญญาย         สทตฺถปสุโต  สิยา ฯ

           ถึงจะทำประโยชน์แก่สังคมมากมาย
           ก็ไม่ควรทิ้งจุดหมายปลายทางของตน
           รู้ว่าอะไรคือประโยชน์ของตนแล้ว ควรรีบขวนขวายทำ.

          Fall  not away from one's own purpose
          For the sake of another, however great,
          when once one has seen one's own goal,
          One should hold to it fast and firm.