Make your own free website on Tripod.com
logo1.gif (3769 bytes)
ประวัติพุทธศาสนา การปกครองสงฆ สมณศักดิ์-พัศยศ พุทธรูปปางสำคัญ โชคชตาราศ

พุทธศาสนสุภาษิตบาลี-ไทย-อังกฤษ      

ประเพณี-วันสำคัญ สมาธิภาวนา
เลือกหมวดสุภาษิต
หมวดความไม่ประมาท
หมวดตน
หมวดบุญ-บาป
หมวดความสุข
หมวดความโกรธ
หมวดมลทิน
หมวดความรัก
หมวดคนพาล-บัณฑิต
หมวดกิเลส-ตัณหา
หมวดเบ็ดเตล็ด

คอลัมส์ Hot fire.gif (6156 bytes)

ศาสนากับสังคม
หลังกำแพงวัด
ศาสนากับเพศศึกษา

cameraflash.gif (2611 bytes) ข่าว - การสื่อสาร

ส่งเพจเจอร์  142 152 162 1144 1188 1500 มือถือ GSM900 1800 ส่งเพจได้ยาวไม่จำกัด SIAMPAGE PPA Sabye
 Newspaper ไทยรัฐ เดลินิวส์ ในเครือมติชน The Nation กรุงเทพธุรกิจ Bangkok Post
ผู้จัดการ    ไทยโพสต์  เส้นทางเศรษฐกิจ

odorokiz.gif (1069 bytes) สาระน่ารู้

แผนที่กรุงเทพ
แผนที่ทางด่วน
แผนที่รถไฟฟ้า BTS
ภาพถ่ายการจราจรสดๆ
ตารางรถไฟ
สคูลเน็ต
ด.เด็ก เวบเด็กไทย
ห้องสมุดกฎหมาย
ห้องสมุด E-LIB
ห้องสมุดวิทยพัฒน์

ปุจฉา-วิสัชชนา

ประสบการณ์ที่เกี่ยวเรื่องผี ๆ
คุณคิดอย่างไรถ้าจะให้คนไทยเลิกบุหรี่

     วันนี้


หมวดมลทิน [Impurity]


1.    อนุปุพฺเพน  เมธาวี            โถกํ  โถกํ  ขเณ ขเณ
       กมฺมาโร  รชตสฺเสว            นิทฺธเม    มลมตฺตโน ฯ

       คนมีปัญญา ควรขจัดมลทินของตน
       ทีละน้อย ๆ ทุกขณะ ๆ โดยลำดับ
        เหมือช่างทำทองขจัดสนิมแร่ ฉะนั้น .

        By gradual  practice.
        From moment to moment
        And little by little
        Let the wise man blow out
        His own impurities
        Just as a smith removes
        The dross of ore.

2.    อยสาว  มลํ   สมุฏฺฐิตํ        ตทุฏฺฐาย  ตเมว ขาทิตํ
       เอวํ  อติโธนจารินํ               สานิ กมฺมานิ  นยนฺติ ทุคฺคตึ ฯ

        สนิมเกิดแต่เหล็ก กินกินเหล็กฉันใด
        กรรมที่ตนทำไว้  ย่อมนำคนไปสุ่ทุคคติ ฉันนั้น .

        As rust springing from iron
        East itself away onec formed
        Even so one's  own  deeds
        Lead one to states of woe.

3.    อสชฺฌายมลา  มนฺตา        อนุฏฺฐานมลา  ฆรา
       มลํ วณฺณสฺส  โกสชฺชํ        ปมาโท รกฺขโต มลํ

        ความเสื่อมของมนตรา อยู่ที่การไม่รู้จักทบทวน
        ความเสื่อมของบ้าน อยู่ที่การไม่ซ่อมแซม
        ความเสื่อมของผิวพรรณ อยู่ที่การไม่รู้จักทำความสะอาด
        ความเสื่อมของคนเฝ้ายาม อยู่ที่ความเผลอ

        Non-recitation is the bane of scriptures
        Non-repair is the bane of houses
        Sloth is the bane of beauty
        Negigence is the bane of a watcher

4.      มลิตฺถิยา  ทุจฺจริตํ           มจฺเฉรํ   ททโต  มลํ
         มลา เว ปาปกา ธมฺมา    อสฺมึ  โลเก ปรมฺหิ จ ฯ

        ความประพฤติเสียหาย เป็นมลทินของสตรี
        ความตระหนี่ เป็นมลทินของผู้ให้ ความชั่วทุกชนิด
        เป็นมลทิน ทั้งในโลกนี้และโลกหน้า .

        Misconduct is defilement of a women
        Stinginess is defilement of a donor
        Tainted indeed are all evil things
        Both in this world and the world to come.

5.     ตโต  มลา มลตรํ         อวิชฺชา ปรมํ   มลํ
        เอตํ  มลํ ปหนฺตฺวาน    นิมฺมลา โหถ ภิกฺขโว ฯ

        มลทินที่ยิ่งใหญ่กว่านั้น คือความโง่เขลา    ความโง่เขลานับเป็นมลทินชั้นยอด
        ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงละมลทินชนิดนี้ เป็นผู้ปราศจากมลทินเถิด .

        A  greater taint than these is ignorance
        The worst taint of all
        Rid yourselves of ignorance ,monks
        And be without taint .
     
6.    สุชีวํ     อหิริเกน            กากสูเรน  ธํสินา
       ปกฺขนฺทินา  ปคพฺเภน     สงฺกิลิฏฺเฐน ชีวิตํ ฯ

        คนไร้ยางอาย  กล้าเหมือนกา ชอบทำลายผู้อื่นลับหลัง
        ขอบเอาหน้า อวดดี มีพฤติกรรมสกปรก คนเช่นนี้ เป็นอยู่ง่าย .

        Easy  is the life of a shameless one
        Who is as bold as a crow
        A back-biting , a forward
        An arrogant and a corrupted one.

7.    หิริมตา  จ ทุชฺชีวํ            นิจฺจํ สุจิคเวสินา
        อลีเนนปฺปคพฺเภน           สุทฺธาชีเวน  ปสฺสตา ฯ

        ส่วนคนที่มีความละอาย  ใฝ่ความบริสุทธิ์เป็นนิตย์
        ไม่เกียจคร้าน อ่อนน้อมถ่อมตน มีความเป็นอยู่หมดจด
        ปัญญา คนเช่นนี้ เป็นอยู่อย่างลำบาก

        Hard is the life of a modest one
        Who ever seeks after purity
        Who is strenous humble
        Cleanly  of life  and discernig .

8.     โย  ปาณมติปาเตติ       มุสาวาทญฺจ  ภาสติ
        โลเก อทินฺนํ อาทิยติ     ปรทารญฺจ   คจฺฉติ
        สุราเมรยปานญฺจ          โย นโร   อนุยุญฺชติ
        อิเธวเมโส   โลกสฺมึ      มูลํ  ขนติ   อตฺตโน ฯ

        ผู้ใดฆ่าสัตว์ พูดเท็จลักทรัพย์ ประพฤติล่วงเกินภรรยาของผู้อื่น
        ดื่มสุราเมรัยเป็นนิจ   ผู้นั้นถือว่าขุดรากถอนโคนตนเองในโลกนี้ทีเดียว .

        Whoso destroys life,tells lies
        Takes what is not given
        Commits sexual  misconduct
        And is addicted to intoxicating drinks
        Such a one roots out oneself in this very world .

9.     สุทสฺสํ  วชฺชมญเญสํ            อตฺตโน ปน ทุทฺทสํ
        ปเรสํ หิ โส วชฺชานิ               โอปุนาติ  ยถา ภุสํ
        อตฺตโน ปน ฉาเทติ               กลึว กตฺวา สโฐ ฯ

        โทษคนอื่นเห็นได้ง่าย  โทษของตนเห็นยาก
        คนเรามักเปิดเผยโทษคนอื่น เหมือนโปรยแกลบ
         แต่ปิดบังโทษของตน  เหมือนนักเลงเต๋าโกงซ่อนลูกเต๋า .

        Easy to perceive are others's faults
        One's own,however, are hard to see
        Like chaff one winnows others' faults
        But comceals one's own
        Just  as a cheating gambler hides
        An ill-thrown dice.

10.   ปรวชฺชานุปสฺสิสฺส            นิจฺจํ    อุชฺฌานสญฺญิโน
         อาสวา ตสฺส   วฑฺฒนฺติ     อารา โส อาสวกฺขยา ฯ

         ผู้ที่เพ่งแต่โทษคนอื่น คอยจับผิดอยู่ตลอดเวลา
         เขาย่อมหนาด้วยกิเลสอาสวะ ไม่มีทางเลิกมันได้ .

         He who sees others' Faults
         And is ever censorious
         Defilements of such a one grow
         Far is he from destroying them .