Make your own free website on Tripod.com
logo1.gif (3769 bytes)
ประวัติพุทธศาสนา การปกครองสงฆ สมณศักดิ์-พัศยศ พุทธรูปปางสำคัญ โชคชตาราศ

พุทธศาสนสุภาษิตบาลี-ไทย-อังกฤษ      

ประเพณี-วันสำคัญ สมาธิภาวนา
เลือกหมวดสุภาษิต
หมวดความไม่ประมาท
หมวดตน
หมวดบุญ-บาป
หมวดความสุข
หมวดความโกรธ
หมวดมลทิน
หมวดความรัก
หมวดคนพาล-บัณฑิต
หมวดกิเลส-ตัณหา
หมวดเบ็ดเตล็ด

คอลัมส์ Hot fire.gif (6156 bytes)

ศาสนากับสังคม
หลังกำแพงวัด
ศาสนากับเพศศึกษา

cameraflash.gif (2611 bytes) ข่าว - การสื่อสาร

ส่งเพจเจอร์  142 152 162 1144 1188 1500 มือถือ GSM900 1800 ส่งเพจได้ยาวไม่จำกัด SIAMPAGE PPA Sabye
 Newspaper ไทยรัฐ เดลินิวส์ ในเครือมติชน The Nation กรุงเทพธุรกิจ Bangkok Post
ผู้จัดการ    ไทยโพสต์  เส้นทางเศรษฐกิจ

odorokiz.gif (1069 bytes) สาระน่ารู้

แผนที่กรุงเทพ
แผนที่ทางด่วน
แผนที่รถไฟฟ้า BTS
ภาพถ่ายการจราจรสดๆ
ตารางรถไฟ
สคูลเน็ต
ด.เด็ก เวบเด็กไทย
ห้องสมุดกฎหมาย
ห้องสมุด E-LIB
ห้องสมุดวิทยพัฒน์

ปุจฉา-วิสัชชนา

ประสบการณ์ที่เกี่ยวเรื่องผี ๆ
คุณคิดอย่างไรถ้าจะให้คนไทยเลิกบุหรี่


     วันนี้


หมวดกิเลสตัณหา [Craving]

1.
  ยถาปิ  มูเล อนุปฺปทฺทเว ทฬฺเห
ฉินฺโนปิ  รุกฺโข ปุนเรว รูหติ
    เอวมฺปิ  ตณฺหานุสเย  อนูหเต
       นิพฺพตฺตตี  ทุกฺขมทํ  ปุนปฺปุนํ ฯ

            เมื่อรากยังแข็งแรง ไม่ถูกทำลาย
            ต้นไม้ที่ถูกทำลายแล้วก็งอกได้ใหม่ได้ฉันใด
            เมื่อยังทำลายเเชื้อตัณหาได้ไม่หมด
            ความทุกข์นี้ก็ยังเกิดขึ้นร่ำไป ฉันนั้น ฯ

            As a tree cut down sprouts forth again
            If its toots remain undamaged and firm,
            Even so, while latent craving is not removed
            This sorrow springs up again and again.

2.          ยํ  เอสา   สหเต  ชมฺมี             ตณฺหา โลเก  วิสตฺติกา
             โสกา ตสฺส  ปวฑฺฒตนฺติ          อภิวุฏฺฐํว    วรีณํ  ฯ

             ตัณหาอันลามก มีพิษร้าย ครอบงำบุคคลใด ในโลก
             เขามีแต่โศกเศร้าลสดใจ เหมือนหญ้าถูกฝนรด ย่อมงกงาม .

            Whoso in the world is overcome
            By this craving poisonous and base
            For him all sorrow increases
            As Virana  grass that is watered well .

3.         โย  เจตํ   สหเต  ชมฺมี           ตณฺหา  โลเก   ทุรจฺจยํ
            โสกา    ตณฺหา  ปปตนฺติ         อุทวินฺทุว   โปกฺขรา ฯ

            ผู้ใดเอาชนะตัณหาอันลามกที่ยากจะเอาชนะได้นี้
            ความโศกย่อมหายไปจากผู้นั้น เหมือนหยาดน้ำตกจากใบบัว .

            But whoso in the world overcomes
            This base craving , difficult ot overcome
            His sorrow falls away from him
            As water drops from a lotus leaf.

4.          ตสิณาย   ปุรกฺขตา  ปชา
             ปริสปฺปนฺติ   สโสว  พาธิโต
             สํโยชนสงฺคสตฺตา
             ทุกฺขมุเปนฺติ ปุนปฺปุนํ จิราย ฯ

             เหล่าสัตว์ติดกับตัณหา กระเสือกกระสนดุจกระต่ายติดบ่วง
             สัตว์ทั้งหลายติดอยู่ในกิเลสเครื่องผูกผัน ย่อมประสบทุกข์บ่อย ๆ ตลอดกาลนาน .

             Enwrapped in lust, beings run about
             Now here now there like a captive hare
             Held fast by fetters they suffer
             Again an again for long.

5.         โย นิพฺพนฏฺโฐ วนาธิมุตฺโต        วนมุตโต วนเมว ธาวติ
             ตํ ปุคฺคลเมว ปสฺสถ                   มุตฺโต พนฺธนเมว ธาวติ ฯ

              บุคคลใดสละเพศผู้ครองเรือน ถือเพศบรรพชิตปราศจากเรือน
              พ้นจากป่าคือกิเลสแล้วยังวิ่งกลับไปหาป่านั้นอีก
              พวกเธอจงดูบุคคลนั้นเถิด เขาออกจากคุกแล้วยังกลับวิ่งเข้าคุกอีก .

             Released from jungle of the household life
             He turns to  the bhikkha jungle-life
             Though freed froom the household wilds
             He runs back to that very wilds again
             Come indeed and behould such a man
             Freed he turns to that bondage again.

6.         น  ตํ  ทฬฺหํ   พนฺธนมาห  ธีรา
            ยทายสํ   ทารุชปพฺพชญฺจ
            สารตฺตรตฺตา   มณิกุณฺฑเลสุ
            ปุตฺเตสุ   ทาเรสุ  จ  ยา  อเปกฺขา ฯ

            เครื่องจองจำที่ทำด้วยเหล็กไม้และปอป่าน
            ผู้รู้กล่าว่า ยังไม่ใช่เครื่องจองจำที่มั่นคง
            แต่ความกำหนดยินดีในเครื่องเพชร บุตร ภริยา
            เป็นเครื่องจองจำที่มั่นคงยิ่งนัก .

            Not strong are bonds made of iron
            Or wood, or hemp.thus say the wise
            But attachment to jeweeled ornaments
            Children and wives is a strong tie .

7.         วิตกฺกมถิตสฺส    ชนฺตุโน       
             ติพฺพราคสฺส   สุภานุปสฺสิโน
             ภิยฺโย   ตณฺหา  ปวฑฺฒติ
             เอส   โข  ทฬฺหํ  กโรติ พนฺธนํ ฯ

             ผู้ตกเป็นทาสวิตกจริต มีจิตกำหนัดยินดี
             ติดอยู่ในสิ่งที่สวยงาม
             มีแต่จะพอกความอยากให้หนา ทำเครื่องพันธนาการให้แน่นเข้า.

             For him who is of restless mind
             Who is of powerful passions
             Who sees but the pleasurable
             Craving increases all the more
             Indeed he makes the bond strong.

8.          หนนฺติ   โภคา  ทุมฺเมธํ          โน   จ ปารคเวสิโน
             โภคตณฺหาย ทุมฺเมโธ           หนฺติ   อญฺเญว  อตฺตานํ ฯ

             โภคทรัพย์ ทำลายคนโง่ แต่ทำลายคนที่แสวงหาพระนิพพานไม่ได้
             เพราะโลภในทรัพย์ คนโง่ย่อมทำลายคนอ่น และตนเอง .

             Riches ruin the fool
             But not those   seeking Nibbana
             Craving for wealth, the foolish man
             Ruins himself by destroying others.

9.          สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ       
             สพฺพรสํ ธมฺมรโส  ชินาติ
             สพฺพรตึ ธมฺมรตึ ชินาติ
             ตณฺหกฺขโย สพฺพทุกฺขํ ชินาติ ฯ

              ธรรมทานชนะการให้ทุกอย่าง รสพระธรรมชนะรสทุกอย่าง
              ความยินดีในธรรมชนะความยินดีทุกอย่าง ความสิ้นตัณหาชนะความทุกอย่าง ฯ