Make your own free website on Tripod.com
logo1.gif (3769 bytes)
ประวัติพุทธศาสนา การปกครองสงฆ สมณศักดิ์-พัศยศ พุทธรูปปางสำคัญ โชคชตาราศ

พุทธศาสนสุภาษิตบาลี-ไทย-อังกฤษ      

ประเพณี-วันสำคัญ สมาธิภาวนา
เลือกหมวดสุภาษิต
หมวดความไม่ประมาท
หมวดตน
หมวดบุญ-บาป
หมวดความสุข
หมวดความโกรธ
หมวดมลทิน
หมวดความรัก
หมวดคนพาล-บัณฑิต
หมวดกิเลส-ตัณหา
หมวดเบ็ดเตล็ด

คอลัมส์ Hot fire.gif (6156 bytes)

ศาสนากับสังคม
หลังกำแพงวัด
ศาสนากับเพศศึกษา

cameraflash.gif (2611 bytes) ข่าว - การสื่อสาร

ส่งเพจเจอร์  142 152 162 1144 1188 1500 มือถือ GSM900 1800 ส่งเพจได้ยาวไม่จำกัด SIAMPAGE PPA Sabye
 Newspaper ไทยรัฐ เดลินิวส์ ในเครือมติชน The Nation กรุงเทพธุรกิจ Bangkok Post
ผู้จัดการ    ไทยโพสต์  เส้นทางเศรษฐกิจ

odorokiz.gif (1069 bytes) สาระน่ารู้

แผนที่กรุงเทพ
แผนที่ทางด่วน
แผนที่รถไฟฟ้า BTS
ภาพถ่ายการจราจรสดๆ
ตารางรถไฟ
สคูลเน็ต
ด.เด็ก เวบเด็กไทย
ห้องสมุดกฎหมาย
ห้องสมุด E-LIB
ห้องสมุดวิทยพัฒน์

ปุจฉา-วิสัชชนา

ประสบการณ์ที่เกี่ยวเรื่องผี ๆ
คุณคิดอย่างไรถ้าจะให้คนไทยเลิกบุหรี่
     วันนี้


หมวดความโกรธ [Anger]


1.        โกธํ ชเห วิปฺปชเหยฺย  มานํ
            สํโยชนํ  สพฺพมติกฺกเมยฺย
            ตํ นามรูปสฺมิมสชฺฌมานํ
            อกิญฺจนํ  นานุปตนฺติ ทุกฺขา ฯ

            ควรละความโกรธ  และมานะ
            เอาชนะกิเลสเครื่องผูกมัดทุกชนิด
            ผู้ที่ไม่ติดอยู่ในรูปนาม หมดกิเลสแล้ว
            ย่อมแคล้วคลาดจากความทุกข์ .

           One should give up anger and pride
          One should overcome all fetters
          ill never befalls him who is passionless
          Who clings not to Name and Form .

2.       โย  เว อุปฺปติตํ  โกธํ        รถํ  ภนฺตํว ธารเย
          ตมหํ สารถึ  พฺรูมิ              รสฺมิคฺคาโห อิตโร ชโน ฯ

           ผู้ใดยับยั้งความโกรธที่เกิดขึ้นได้ทันที
           เหมือนายสารถีหยุดรถที่กำลังแล่นไว้ได้
           ผู้นั้นไซร้เราเรียกว่า นายสารถี
           ส่วนคนนอกนี้ได้ชื่อว่าเพียง ผู้จับเชือก .

           Whoso as rolling chariot, checks
           His anger which has risen up
           Him l call charioteer
           others merely hold the reins.

3.       อกฺโกเธน  ชิเน โกธํ              อสาธุํ  สาธุนา  ชิเน
          ชิเน  กทริยํ ทาเนน               สจฺเจนาลิกวาทินํ ฯ

           พึงเอาชนะความโกรธ ด้วยการไม่โกรธตอบ
           พึงเอาชนะความชั่วร้ายด้วยความดี
           พึงเอาชนะความตระหนี่ด้วยการให้
           พึงเอาชนะคนเหลวไหลด้วยคำสัตย์จริง .

           Conquer anger by love
           Conquer evil by good
           Conquer the miser by liberality
           Conquer the liar by truth.

4.         สจฺจํ  ภเณ  น กุชฺเชยฺย           ทชฺชา  อปฺปมฺปิ  ยาจิโต
           เอเตหิ ตีหิ ฐาเนหิ                   คจฺเฉ  เทวาน  สนฺติเก ฯ

           ควรพูดคำสัตย์จริงไม่ควรโกรธ   แม้เขาขอเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็ควรให้
           เพียงแค่เหตุสามประการนี้   คนเราก็ไปสู่สวรรค์ได้ .

5.         น  จาหุ  น จ ภวิสฺสติ              น เจตรหิ  วิชฺชติ
           เอกนฺตํ  นินฺทิโต  โปโส          เอกนฺตํ วา ปสํสิโต ฯ

           ไม่ว่าในอดีต ปัจจุบัน หรืออนาคต
           คนที่ถูกสรรเสริญอยู่ข้างเดียวหรือถูกนินทาอยู่ข้างเดียว ไม่มีเลย .

           There never was, and never wiil be
           Nor is there now to be found
           A person who is wholly blamed
           Or wholly  praised.

6.       ยญฺจ  วิญฺญู   ปสํสนฺติ     อนุวิจฺจ   สุเว  สุเว
          อจฺฉิทฺทวุตฺตึ   เมธาวึ       ปญฺญาสีลสมาหิตํ
          นิกฺขํ   ชมฺโพนทสฺเสว     โก ตํ   นินฺทิตุมรหติ
          เทวาปิ  นํ   ปสํสนฺติ         พฺรหมุนาปิ   ปสํสิโต ฯ

          นักปราชญ์พิจารณารอบคอบแล้ว จึงสรรเสริญผู้ใด ซึ่งดำเนิชีวิตหาที่ติไมิได้
          ฉลาด สมบูรณ์ด้วยปัญญาและศีล ผู้นั้นเปรียบเหมือนแท่งทองบริสุทธิ์
          ใครเล่าจะตำหนิเขาได้ คนเช่นนี้ แม้เทวดาก็ชม ถึงพรหมก็สรรเสริญ .

          He whom the intelligent praise
          After careful examination
          He who is of flawless life,wise
          And endowed with knowledge and virtue
          Who would dare to blame him
          Who is like refined gold
          Even the gods praise him
          By Brahma too he is admired .

7.       กายปฺปโกปํ  รกฺเขยฺย        กาเยน สํวุโต  สิยา
          กายทุจฺจริตํ  หิตฺวา            กาเยน สุจริตํ  จเร ฯ

           พึงควบคุมความคะนองทางกาย
           พึงสำรวมการกระทำทางกาย
           พึงละความประพฤติชั่วทางกาย
           ประพฤติดีงามทางกาย

           One should guard against bodily hastiness
           One should be restrained in body
           Giving up bodily   misconduct
           One should be of good bodily conduct.

8        วจีปโกปํ  รกฺเขยฺย           วาจาย  สํวุโต  สิยา
          วจีทุจฺจริตํ  หิตฺวา            วาจาย  สุจริตํ  จเร ฯ

           พึงควบคุมความคะนองทางวาจา พึงสำรวมคำพูด 
          พึงละความประพฤติชั่วทางวาจา ประพฤติดีงามทางวาจา .

           One should guard against hastiness in words
           One should be restrained in words
           Giving up verbal   misconduct
           One should be of good verbal   conduct.

9.       มโนปโกปํ  รกฺเขยฺย          มนสา  สํวุโต  สิยา
           มโนทุจฺจริตํ  หิตฺวา           มนสา  สุจริตํ  จเร ฯ

           พึงควบคุมความคะนองทางใจ พึงสำรวมความคิด 
            พึงละความประพฤติชั่วทางใจ   ควรประพฤติดีทางใจ .

           One should guard against hastiness of mind
           One should be restrained in thougth
           Giving up mental   misconduct
           One should be of good mental   conduct.

10.       กาเยน  สํวุตา  ธีรา       อโถ  วาจาย  สํวุตา
            มนสา   สํวุตา ธีรา          เต เว สุปริสํวุตา ฯ
 
           ผู้มีปัญญา ย่อมสำรวมกาย วาจา ใจ
           ท่านเหล่านั้น นับว่าผู้สำรวมดีแท้จริง .

           The wise are restrained in deed
           In speech too they are restrained
           they are restrained in mind as well
           Verily, they are fully restrained .