Make your own free website on Tripod.com
logo1.gif (3769 bytes)
ประวัติพุทธศาสนา การปกครองสงฆ สมณศักดิ์-พัศยศ พุทธรูปปางสำคัญ โชคชตาราศ

พุทธศาสนสุภาษิตบาลี-ไทย-อังกฤษ      

ประเพณี-วันสำคัญ สมาธิภาวนา
เลือกหมวดสุภาษิต
หมวดความไม่ประมาท
หมวดตน
หมวดบุญ-บาป
หมวดความสุข
หมวดความโกรธ
หมวดมลทิน
หมวดความรัก
หมวดคนพาล-บัณฑิต
หมวดกิเลส-ตัณหา
หมวดเบ็ดเตล็ด

คอลัมส์ Hot fire.gif (6156 bytes)

ศาสนากับสังคม
หลังกำแพงวัด
ศาสนากับเพศศึกษา

cameraflash.gif (2611 bytes) ข่าว - การสื่อสาร

ส่งเพจเจอร์  142 152 162 1144 1188 1500 มือถือ GSM900 1800 ส่งเพจได้ยาวไม่จำกัด SIAMPAGE PPA Sabye
 Newspaper ไทยรัฐ เดลินิวส์ ในเครือมติชน The Nation กรุงเทพธุรกิจ Bangkok Post
ผู้จัดการ    ไทยโพสต์  เส้นทางเศรษฐกิจ

odorokiz.gif (1069 bytes) สาระน่ารู้

แผนที่กรุงเทพ
แผนที่ทางด่วน
แผนที่รถไฟฟ้า BTS
ภาพถ่ายการจราจรสดๆ
ตารางรถไฟ
สคูลเน็ต
ด.เด็ก เวบเด็กไทย
ห้องสมุดกฎหมาย
ห้องสมุด E-LIB
ห้องสมุดวิทยพัฒน์

ปุจฉา-วิสัชชนา

ประสบการณ์ที่เกี่ยวเรื่องผี ๆ
คุณคิดอย่างไรถ้าจะให้คนไทยเลิกบุหรี่


     วันนี้


หมวดคนพาล-บัณฑิต [The fool-The-wise]


1.     ทีฆา  ชาครโต  รตฺติ        ทีฆํ   สนฺตสฺส   โยชนํ
         ทีโฆ  พาลาน สํสาโร      สทฺธมฺมํ   วิชานตํ ฯ

         ราตรีนาน สำหรับคนนอนไม่หลับ
         ระยะทางโยชน์หนึ่งไกล สำหรับผู้ล้าแล้ว
         สังสารวัฏยาวนาน สำหรับคนพาล   ผู้ไม่รู้แจ้งพระสัทธรรม .

         Long is the night to the wakeful
         Long is the Yojana to  the weary
         Long is Sangsara to the foolish
         Who  know not the true doctrine .
   
2.     จรญฺเจ   นาธิคจฺเฉยฺย           เสยฺยํ สทิสมตฺตโน
         เอกจริยํ   ทฬฺหํ  กยิรา          นตฺถิ พาลา สหายตา ฯ

        ถ้าหากแสวงหาแล้วไม่พบเพื่อนที่ดีกว่าตน
        หรือเพื่อนที่เสมอกับตน เที่ยวไปคนเดียวยังดีกว่า
        เพราะมิครภาพ ไม่มีในหมู่คนพาล .

        If, as he fares, he finds no companion
        Who is better or equal
        Let him firmly pursue his solitary course
        There is no fellowship with the fool.

3.     ปุตฺตามตฺถิ  ธนมตฺถิ        อิติ  พาโล   วิหญฺญติ
        อตฺตา  หิ อตฺตโน   นตฺถิ   กุโต  ปุตฺตา   กุโต  ธนํ ฯ
        คนโง่มัวคิดวุ่นวายว่า เรามีลูกเรามีทรัพย์
        ก็ตัวเขาเองยังไม่ใช่ของเขา ลูกและทรัพย์จะเป็นของเขาได้อย่างไร .

        ' I have sons, I have wealth'
        So thinks the fool and is troubled
        He himself is not his own
        How  there  are sons,  how wealth ?

4.    โย พาโล มญฺญตี  พาลฺยํ        ปณฺฑิโต วาปิ เตน โส
        พาโล  จ   ปณฺฑิตมานี            ส เว พาโลติ วุจฺจติ ฯ

        คนโง่ รู้ตัวว่าโง่  ยังพอมีทางเป็นคนฉลาดได้บ้าง
        คนโง่ แต่อวดฉลาด นั่นแหละเขาเรียกว่า คนโง่แท้.

        A fool aware of his stupidity
        Is in so far wise
        But the fool thinking himself wise
        Is called a fool indeed.

5.     ยาวชีวมฺปิ เจ พาโล         ปณฺฑิตํ ปยิรุปาสติ
        น โส ธมฺมํ วิชานาติ         ทพฺพิ  สูปรสํ ยถา ฯ

        ถึงจะอยู่ใกล้บัณฑิต เป็นเวลานานชั่วชีวิต
        คนโง่ก็หารู้จักความดีไม่ เหมือนทัพพีไม่รู้รสแกง .

        Though through all his life
        A fool associates with a wise man
        He yet understands not  the Dharma
        As the spoon the flavour of soup.

6.     มุหุตฺตมปิ เจ  วิญฺญู        ปณฺฑิตํ   ปยิรุปาสติ
        ขิปฺปํ  ธมฺมํ   วิชานาติ      ชิวฺหา สูปรสํ  ยถา ฯ

        ปัญญาชนคบบัณฑิตแม้เพียงครู่เดียว
        ก็พลันรู้แจ้งพระธรรม เหมือนลิ้นรู้รสแกง .

        Though, for a monent only
         An intellingen man associates with a wise man
         Quickly he unerestands the Dharma
         As the tongue the flavour of soup.

7.      น  ตํ กมฺมํ  กตํ   สาธุ       ยํ  กตฺวา อนุตปฺปติ
         ยสฺส   อสฺสุมุโข  โรทํ         วิปากํ   ปฏิเสวติ ฯ

         กรรมใดทำแล้วเดือดร้อนภายหลัง อีกทั้งทำให้ร้องไห้น้ำตานอง
         ต้องรับผลของการกระทำ   กรรมนั้นไม่ดีเลย .

         That deed is not well done
          After doing which one feels remorse
          And the fruit where  of   is received
          With tears and lamentations.

8.      ตญฺจ  กมฺมํ  กตํ   สาธุ       ยํ  กตฺวา นานุตปฺปติ
         ยสฺส  ปตีโต   สุมโน            วิปากํ   ปฏิเสวติ ฯ

         กรรมใดทำแล้วไม่เดือดร้อนภายหลัง อีกทั้งผู้ทำก็เบิกบานสำราญใจ
         ได้รับผลของการกระทำ   กรรมนั้นดีนักแล .

         Well done is that deed
         Which, done. brings no regret
         And the  fruit where  of   is received
         With delight  and satisfaction .

9.      มธุวา  มญฺญตี พาลา          ยาว  ปาปํ  น ปจฺจติ
         ยทา  จ ปจฺจตี   ปาปํ           อถ   พาโล  ทุกฺขํ นิคจฺฉติ ฯ

         ตลอดระยะเวลาที่บาปยังไม่ให้ผล   คนพาลสำคัญบาปหวานปานน้ำผึ้ง
         เมื่อใดบาปให้ผล เมื่อนั้นเขาย่อมได้รับความทุกข์ .

         An evil deee seems sweet to the fool
         So long as is does not bear fruit.
         But when it  ripens
         The fool comes to grief .

10.    มาเส  มาเม  กุสคฺเคน       พาโล  ภุญฺเชถ   โภชนํ
          น  โส สงฺขาตธมฺมานํ         กลํ  อคฺฆติ   โสฬสึ  ฯ

          คนโง่ ถึงจะบำเพ็ญตบะโดยเอาปลายหญ้าคาจิ้มอาหาร ทุกเดือน
          การปฎิบัติของเขาไม่เท่าหนึ่งในสิบหกส่วนของการปฎิบัติของผู้บรรลุธรรม.
     
          Month after month the fool may eat his food
          With the tip of kusa grass
          Nonetheless he is not worth the sixteenth part
          Of those who have well understood the Truth.

11.     น  หิ ปาปํ  กตํ กมฺมํ          สชฺชุ  ขีรํว   มุจฺจติ
           ฑหนฺติ   พาลมเนฺวติ          ภสฺมาจฺฉนฺโนว   ปาวโก ฯ

           กรรมชั่วที่ทำแล้ว ยังให้ผลทันทีทันใด
           เหมือนนมรีดใหม่ ๆ ไม่กลายเป็นนมเปรี้ยวในทันที
           แต่มันจะค่อย ๆ เผาผลาญผู้กระทำในภายหลัง เหมือนไฟไหม้แกลบ.

           An  evil deed committed
           Does not immediately bear fruit
           Just as milk curdles not at once
           Smouldering kike fire covered by ashes
           It follows the fool.

: 8 , # <.๔abฌe>m  อ